תקנון
אתר אינטרנט רשת ג’ט לק בע”מ

1. חברת רשת ג’ט לק ישראל בע”מ ח.פ. 515779668 הינה בעלת רשת גלידריות וקינוחים המופעלת על ידה, בין היתר, באמצעות זכיינים ברחבי מדינת ישראל בהתאם לרשימת הסניפים המופיעה באתר וכתובתה
של החברה ברחוב מלכי ישראל 27 אשקלון (להלן: “החברה“). החברה היא הבעלים והמפעילה של אתר

האינטרנט בכתובת www.jetlek.co.il וכן אפליקציה (להלן: “האתר” ו- “היישום” בהתאמה”). תנאי שימוש באתר וביישום

2. השימוש באתר וביישום כפוף להסכמת המשתמש ו/או הלקוח (להלן: “המשתמש או “הלקוח“) והתחייבותו לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו בתקנון זה וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין, כפי
שיהיו מעת לעת.

3. תנאי השימוש באתר וביישום (להלן יקראו שניהם יחד :”האתר“) הינם כמפורט להלן. שימוש באתר משמעו אישור מפורש ומודע וכן הסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לנהוג בהתאם להם כמו גם
בהתאם להוראות הדין.

4. הפרת הוראות התקנון (כולם או חלקם) עלולה להביא להפסקת אפשרות שימוש המשתמש באתר , נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדכם בין על ידי החברה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחר, על כן נא הקפידו לקיים את הכללים.

5. כל משתמש, אדם או חברה, המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות משתמש המבצע רכישה (, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באת החברה
יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות

בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.

6. לשון זכר בתקנון זה הינה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד, כמובן, לגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה.

רכישות באתר

7. באישורו את קריאת תקנון זה ומתן הסכמתו להוראותיו מצהיר המשתמש באתר כי הוא בן 18 ומעלה. 8. רכישות מוצרים מהחברה באמצעות האתר ניתן לבצע באחת משתי הדרכים שלהלן:

8.1 משלוחים

8.1.1 רכישה באמצעות משלוחים תהא על פי התפריט המופיע באתר במועד הרכישה ובהתאם לתנאי, סכומי ומועדי הרכישה המופיעים באתר ובהתאם למועדי הגעת המשלוחים כפי
שיפורסמו באתר ו/או ימסרו למשתמש מעת לעת.

8.1.2 הרכישה תתבצע באמצעות אחת משתי החלופות שלהלן בלבד א). כרטיס אשראי בהתאם להוראות המופיעות באתר. או ב). תשלום מזומן.

על החברה

החברה עושה את כל המאמצים על מנת לספק את המשלוחים ככל האפשר בפרק הזמן שמופיע או יופיע באתר ו/או יימסר למשתמש, אם כי לעיתים נוצרים עיכובים עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב ריבוי הזמנות ושעות עומס במועדים ספציפיים – נא

התחשבותכם.

מובהר בזאת כי האחריות וזמני האספקה בביצוע המשלוח תהא ותחול על הסניף ממנו בוצעה ההזמנה על ידי המשתמש. בכל מקרה של תקלה ו/או פגם ו/או עיכוב במשלוח (להלן: “התקלה“) מתבקש המשתמש לפנות לסניף ממנו ביצע את ההזמנה על מנת לקבל מענה/פתרון לפנייתו. ככל שלא נמצא מענה לפנייתו מתבקש המשתמש לפנות לחברה (הנהלת הרשת) על מנת שהחברה תמצא פתרון הולם בנסיבות העניין לפנייתו. אין באמור לעיל כדי להטיל אחריות על החברה לגבי התקלה ו/או הנזקים שיגרמו, ככל שיגרמו, כתוצאה מקרות התקלה והאחריות כאמור לעיל תחול על הסניף ממנו בוצעה ההזמנה

בלבד.

TAKE AWAY 8.2

-2-

8.1.3

8.1.4

רכישה באמצעות TAKE AWAY תתבצע כדלקמן: המשתמש יסמן ויוסיף לסל המוצרים את כלל המוצרים שהוא מבקש לרכוש;

המשמש יזין כרטיס אשראי ויפעל על פי הוראות תשלום באשראי. לחילופין יסמן, כי הוא מבקש לשלם את התשלום במזומן ויחולו ההוראות שלהלן:

8.2.3.1 משתמששביקשלשלםבמזומןיזיןאתמספרהניידשלו;

8.2.3.2 המשתמש יקבל קוד באמצעות סמס שישלח לנייד שהוזן על ידו על מנת לוודא את זיהויו של המשתמש. החברה לא תספק את המוצרים ללא הצגת הקוד למספר הטלפון הנייד שממנו התבצעה ההזמנה.

8.2.1 8.2.2 8.2.3

8.3 השירות שניתן במסגרת האתר ניתן אך ורק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים ובסניפים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן:
אזור השירות“). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח לעקוב אחר
המתפרסם באתר מעת לעת . כמו כן יש לעקוב אחר הוראות האתר לגבי שעות הפעילות של כל

סניף וסניף בחברה.

8.4 יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

8.5 אספקת מוצרים שנרכשו באתר תתאפשר ותתבצע בפועל רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

8.6 במסגרת הרכישה באתר החברה או ביישום , יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

המחירים באתר או ביישום

9. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר החברה הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור המשתמש באתר החברה /או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה

-3-

תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

10. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בהתאם למועד ההזמנה בפועל ולמועדי המבצע . מובהר עוד, כי במקרה ומוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק ללקוח,
יחויב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.

11. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ) ככל שיחול מע”מ לגבי המוצרים הנרכשים ו/או חלקם.

שימוש בקופונים

12. מעת לעת החברה רשאית (אך לא חייבת) להנפיק שוברי הנחה ו/או שוברי תשלום (להלן :”קופונים“) בהם ניתן יהיה לעשות שימוש לצורכי רכישת מוצרים באתר ו/או לצורכי קבלת מתנות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והוראות שיתפרסמו על ידה מעת לעת. נא עקבו אחר המבצעים ו/או ההודעות

המוצגות באתר לגבי הקופונים וההוראות החלות לגביהם.

13. החברה רשאית להפסיק בכל עת להנפיק קופונים ו/או לבטל את כל השימוש בקופונים באתר ו/או בכלל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ללא שתחויב לנמק את האמור.

14. אין כפל מבצעים והשימוש בקופונים הינו פרטי בלבד וחד פעמי.

מנגנון צבירה

15. החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לפתח ולהפעיל מנגנון צבירת נקודות לחברי המועדון כך שיתאפשר למשתמשים ו/או לחברי המועדון, בהתאם להחלטת החברה, לעשות שימוש בנקודות הנ”ל לצורכי קבלת
מתנות ו/או מוצרים ו/או לרכישת מוצרים באתר ו/או לקבלת הנחות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

והמוחלט של החברה ובהתאם להוראות שיתפרסמו על ידי החברה מעת לעת.

16. אין כפל מבצעים והשימוש בנקודות הצבירה הינו פרטי בלבד וחד פעמי.

17. לחברה זכות על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט שלא להקים מנגנון כאמור וככל שהוקם לבטלו בכל מועד שתחפוץ והכל בהתאם להחלטותיה כפי שיתקבלו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחויב לנמק את האמור.

מבצעים והגרלות

18. החברה תהא רשאית לצאת מעת לעת במבצעים או הגרלות שכלליהם ותנאי ההשתתפות בהם יפורסמו באתר במועדים הרלוונטיים.

19. מובהר למען הסר ספק, כי החברה אינה ולא תהא אחראית לגבי סוג המתנות ו/או הפרסים שיוענקו על ידה ו/או טיבן ו/או איכותן והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד החברה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מנהליה.

תוכן האתר והיישום

20. בתכני האתר ניתן יהיה למצוא מידע מסוגים שונים לרבות: סרטונים, תמונות, מלל , ידיעות , דעות, כתבות, הודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל
אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן “תכני

האתר“) – אין המדובר ברשימה סגורה.

חל איסור לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה .

חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפול, שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה וכו’ של תכנים שמופיעים באתר , בין שנמסרו על ידי החברה ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים. כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת האתר .

חל איסור על מכירה, השכרה, הפצה, הצגה, שידור של תכנים מהאתר ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירה, שכירות או בכל דרך אחרת.

חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי באתר , תכניו, טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו.

חל איסור מפורש איסור על פגיעה באתר, תכניו חל איסור מפורש לשגר לאתר קבצים, אשר עלולים לפגוע באתר , ו/או ב אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

26.1 26.2

26.3

26.4 26.5

חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

26.5.1 26.5.2 26.5.3

-4-

21. כן יתכן כי ימצאו באתר באופן קבוע ו/או מעת לעת, תכנים שיוצגו על ידי החברה בין כשירות לציבור, בין כהפניות לישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בכל דרך חוקית אחרת .

22. המידע נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, ומובהר למען הסר ספק כי אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת.

23. קישורים המופעים באתר, נכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לו, החברה לא תהא אחראית בשום דרך ליישומים ו/או האתרים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות היישומים ו/או האתרים להם יפנו קישורים.

24. החברה לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג’ ככל שיגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר , תכניו , הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג’
ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו.

הגבלות הוראות ותנאי שימוש

25. שימוש באתר מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לכללי השימוש ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלכם לפעול בהתאם.

26. לשם המחשה והבהרה בלבד יובא להלן פירוט שימושים אסורים. אין בפירוט כדי להוות רשימה ממצה, ואין באי הכללת איסור כלשהוא כדי להכשירו ואין בפירוט כדי לגרוע מהכלל.

תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

27. החברה

28. האתר נועד לשימוש כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים של כל משתמש בלבד. אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו

-5-

שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו’. כן אסורה עריכת סקרים, למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים, הפצת “מכתבי שרשרת” וכיו”ב.

אבטחת מידע והגנה על הפרטיות

29. בהסכמתו לתקנון האתר ושימוש בו המשתמש ו/או הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו באתר ו/או במועדון הלקוחות ככל שיוקם על ידי החברה, יישמר במאגרי המידע
של החברה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות
עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי

המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים

השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של החברה .

30. בהתאם להסכמת הלקוח ו/או המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש ו/או הלקוח מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים,
שירותים, הטבות וכיו”ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים

(SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח בכתב בכל עת.

31. החברה אף רשאית, למטרות הנ”ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת האתר ו/או מועדון הלקוחות, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

32. על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין החברה תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף
שלטוני/שיפוטי מוסמך.

33. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.

34. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע
סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

35. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת השירות ו/או העסקה (כגון לחברת האשראי) ו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד החברה.

36. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק. כל משתמש יתבקש ליתן הסכמתו לקבל דברי פרסומת ו/או דואר שיווקי מאת החברה בהתאם חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. כל משתמש יוכל לפנות בכל עת להנהלת האתר על מנת להסיר את שמו מרשימת

התפוצה של החברה.

-6-

37. מסירת פרטים ונתונים אחרים אודות המשתמש באתר, תהווה הסכמה והיתר לחברה לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות אתר זה לרבות, שיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו’ שנועדו לשפרם.

38. החברה אינה עושה ולא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

אחריות משתמש

39. משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות דין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה ו/או לכל אדם אחר.

40. משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את החברה ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות
הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט הכל אם דרישה

ראשונה ועל פיה.

41. החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהוות איסור ו/או
הסכמה לפעולתך כאמור.

היעדר ופטור מאחריות

42. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם ללקוח ו/או צד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או ביישום ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות
כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או

אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכיו”ב’.

43. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

44. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

45. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת
אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

46. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או
מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

-7-

47. החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם),

אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

48. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו בפועל על ידי הלקוח.

49. למען הסר ספק, פטור מאחריות כלפי החברה, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף ללקוח ו/או משתמש ו/או לכל צד ג’. פטור מאחריות כלפי החברה יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה
קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם

הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

50. החברה איננה גובה דמי משלוח. למען הסדר הטוב, מחיר המוצר המוצג באתר כולל גם דמי משלוח ב-0 . מינימום ההזמנה במשלוח הינו כפי שיפורסם באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

51. החברה מצהירה בזאת באופן מפורש, כי היא לא תהא אחראית למעשים ו/או מחדלים, מכל מין וסוג שהם של מי מזכייניה וכי הללו הינם ישויות משפטיות נפרדות שאינן מהוות חלק אינטגראלי מהחברה. האמור
לעיל יחול גם לעניין נזקים שיגרמו חלילה למשתמש כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים של מי מזכייני

החברה. .

ביטול עסקה

52. לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרה, מטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכן, למעט במקרה של פגם במוצר, אי התאמה או אי אספקה.

53. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת על ידי העסק, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה.

מלאי המוצרים

54. החברה משתדלת להחזיק מלאי מוצרים מספיק והיא מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום תימסר הודעה באתר על כך ולא תתאפשר רכישה של המוצרים
שאזלו במלאי. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת
ההזמנה, תודיע על כך החברה ללקוח והיא תאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת

מלא הכסף ששולם.

אחריות כללית בגין פעילות האתר

55. החברה ו/או האתר לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים ו/או לקוחות באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

56. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

-8-

57. כל התמונות באתר הינם להמחשה בלבד והחברה לא מתחייבת כי תהא זכות בין המוצרים לבין התמונות באתר. כמו כן לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר
לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם נפלה טעות חריגה, ברורה על פניה ובתום לב, בתיאור המוצר, לא

יחייב הדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.

קניין רוחני, זכיות יוצרים וסימני מסחר

58. הקניין הרוחני באתר ו/או ביישום, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או שמותח וסמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים,
הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול
באתר, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה , או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון

שימוש כדין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה ובכפוף להסכמה זו אם נתנה.

59. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

60. השמות וסימני המסחרי לרבות השמות ג’ט לק (בעברית ובאנגלית) ו/או כל שם דומה ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה
לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

61. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כחלק משירות החברה ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות

הספק הרלוונטי בלבד.

62. האתר והיישום על תכניהם נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל
אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה .

63. בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בשמות ו/או סימני מסחר שבאתר אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם.

64. מסירתו של תוכן לאתר מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר.

65. למען הסר ספק מובהר כי החברה תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת באתר .

66. מסירת המידע לפרסום ,תקנה לחברה זכות בלתי מוגבלת בזמן ,לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו”ל והכל בלא שהחברה תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך.

67. בכלל זה תהא החברה רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של האתר לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה. בכלל זה תהא החברה רשאית לשכפל, להעתיק להפיץ ולשווק את
המידע. לא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום

התמונות באתר להמחשה בלבד

בגין כך.

-9-

68. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור.
מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ו/או ההוראה המתקנת באתר החברה

לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

69. כל שינוי יכנס לתוקף מידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל באתר . על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד .

70. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר (בין היתר לצורך שיפוצים ו/או תחזוקה ו/או מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה), וזאת ללא צורך
במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להפנות כל עניין
הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש באתר להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, בכל על פי

שיקול דעתה.

סמכות שיפוט

71. בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

72. מקום השיפוט לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין.

73. ט.ל.ח.